Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania ze strony internetowej www.origatomi.pl, w tym ze znajdującego się na tej witrynie sklepu internetowego.

2. Origatomi Sp. z o.o., ul. Mieszka I 48-50, 35-303 Rzeszów, chroni prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny internetowej. Podstawowe zasady związane z korzystaniem z witryny to:

1) Nieudzielanie informacji o użytkownikach naszej witryny osobom trzecim, chyba że uprzednio udzielą oni na to wyraźną i jednoznaczną zgodę.

2) Ochrona wszelkich materiałów przekazywanych przez użytkowników witryny. 

3) Stosowanie przez naszą spółkę procedur mających na celu zabezpieczenie prywatności użytkowników witryny z tym zastrzeżeniem, że witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, które nie podlegają naszej kontroli. W związku z tym, strony te mogą działać zgodnie z własną polityką prywatności. Zalecamy zatem zapoznanie się z zasadami poufności danych i użytkowania każdej witryny odrębnie.

4) Z witryny można korzystać wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno naruszać lub podejmować prób naruszenia jej zabezpieczeń. W przypadku naruszenia tego zakazu możliwe jest pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności.

5) Nasza spółka nie sprawuje kontroli nad treścią przesyłanych informacji.

 

II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników witryny jest Origatomi Sp. z o.o., ul. Mieszka I 48-50, 35-303 Rzeszów, wpisaną do KRS pod numerem0000567361, NIP 8133706157, REGON 362021651.

 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. 

 3. Użytkownik naszej witryny posiada następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe użytkownika witryny mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 2. Naszą witrynę internetową można przeglądać bez podawania danych osobowych, lecz w niektórych przypadkach nasza spółka może prosić o ich udostępnienie.

 3. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w niezbędnym minimalnym zakresie w szczególności w celu, jaki został określony w danym formularzu umieszczonym w witrynie. W zależności od celu, w jakim dane osobowe są udostępniane, każdy taki przypadek wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez użytkownika witryny lub uzyskaniem przez niego informacji zgodnych z art. 13 RODO.

 4. Jeżeli użytkownik witryny korzysta z niej za pomocą Facebooka lub Google, adres e-mail zostanie zebrany z danych przypisanych do profilu na Facebooku lub Google.

 5. Nasza spółka prowadzi sklep internetowy i w celu dokonywania zakupów niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu tego sklepu umieszczonego pod adresem: https://www.origatomi.pl/regulamin-serwisu/

 6. Z ofertami, promocjami i innymi aktualnościami dotyczącymi naszej spółki, a także podmiotów z nią powiązanych użytkownik witryny może zapoznać się poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz i podać nam dane osobowe niezbędne do jego otrzymywania. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli użytkownik chce otrzymywać newsletter. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik witryny zrezygnuje z jego otrzymywania.

 7. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazuje się nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

 8. Na witrynie mogą być dostępne różnego rodzaju ankiety, zapytania i inne formularze, w ramach których użytkownik witryny może wprowadzać swoje dane osobowe. Wypełnienie i przesłanie takiego formularza ma ten skutek, że zawarte w nim dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi ankiety, zapytania lub innego celu formularza.  

 

III. Polityka cookies (ciasteczek)

Treść Polityki cookies (ciasteczek) znajduje się pod adresem https://www.origatomi.pl/polityka-cookies/


IV. Logi serwera

 1. Korzystanie z witryny internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik witryny. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkowników witryny.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania witryną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

V. Media społecznościowe

 1. Na witrynie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook.

 2. Wyświetlając witrynę zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika witryny nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika witryny wyświetliła stronę naszej spółki, nawet jeżeli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego aktualnie zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

 3. Zalogowanie się w serwisie Facebook skutkuje tym, że usługodawca obsługujący ten serwis będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na witrynie naszej spółki do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

 4. Jeżeli użytkownik witryny użyje danej wtyczki (klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”), to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę Facebooka jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość zastosowania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawcy Facebook. 

 5. W celu uniknięcia sytuacji, w której serwisy społecznościowe przyporządkowują dane zebrane w trakcie odwiedzin na witrynie internetowej naszej spółki bezpośrednio profilowi użytkownika witryny w danym serwisie, przed wizytą na witrynie naszej spółki należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki użytkownika (np. blokowanie skryptów).