Rejestracja


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. 

Serwis dostępny pod adresem internetowym www.origatomi.pl jest prowadzony przez firmę Origatomi sp.zoo, (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Mieszka 1 nr 48-50) wpisaną do KRS pod numerem0000567361, NIP 8133706157, REGON 362021651, adres poczty elektronicznej  kontakt@origatomi.pl zwany dalej Operatorem

1.2. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje klientów korzystających z Serwisu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, w sytuacji konfliktu/niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa - pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy.

1.3. 

Definicje:

1.3.1.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA –interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz zawarcie Umowy, określenie sposobu dostawy i płatności.

1.3.4.

KLIENT – Nabywca usług w zakresie Wizualizacji, subkonta sklepu www lub produktów dostępnych w sklepie, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.

KONTO – Usługa Elektroniczna, posiadający indywidualną nazwą (login użytkownika  i hasło dostępu ) umożliwiające zalogowanie w serwisie sklepu

1.3.7.

 

1.3.8.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego stanowiący integralną część umowy

1.3.10. 

SERWIS - Serwis Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.origatomi.pl

1.3.11. 

SPRZEDAWCA: Operator – Origatomi sp.zoo, (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Mieszka 1 nr 48-50) wpisaną do KRS pod numerem0000567361, NIP 8133706157, REGON 362021651, adres poczty elektronicznej  kontakt@origatomi.pl

1.3.12. 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Operatorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.  

1.3.13. 

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

1.3.14. 

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.  

1.3.15. 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą pod warunkiem dostępności produktów.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1.   

W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Moduł Panelu Klienta, Moduł Projektowania, Moduł Wyceny, Moduł Subdomen, Moduł Harmonogramowania, Moduł Oceny, Moduł Pozycjonowania, Moduł Rozliczeń, Moduł Umów, Moduł Sklepu Internetowego.

2.1.1.

Konto – korzystanie z Konta możliwe po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres email użytkownika stanowiący jednocześnie jego login.

2.1.2.

korzystanie z funkcjonalności udostępnionych modułów  może wymagać podania dodatkowych danych.

2.2.   

Korzystanie z części Usług Elektronicznych udostępnionych przez Operatora jest odpłatne (m.in. moduł subdomen, moduł projektowania, moduł umów)

2.2.1.

Aktywowane Konto użytkownika  w Serwisie jest aktywne przez minimum rok od daty aktywacji

2.2.2.

Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia

2.3.   

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej korzystania z Serwisu Operatora:

2.3.1.

Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.

Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3.

Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (zalecamy Chrome)

2.3.4.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

2.3.5.

Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript

2.4.   

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu i udostępnionych modułów w sposób zgodny z prawem i nienaruszający integralności Serwisu

 

 

 

     

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    

Informacje handlowe,  tym cenniki i inne informacje o dostępnych Produktach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dane te mogą się zmieniać, w szczególności dane techniczne produktów podlegają stałej modyfikacji.

3.2.    

Cena Produktu uwidoczniona na stronie serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, obowiązują natomiast w miejscu wskazanym jako LOCO Operatora wraz z załadunkiem w godzinach uzgodnionych z Operatorem.

3.3.    

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.    

Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje za pomocą Formularza Zamówieńw Serwisie – moduł Sklepu Internetowego

3.4.1.  

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2.  

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta

3.4.3.  

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, z informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5.    

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży lub wysłanie faktury na podany w zamówieniu adres e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym modułu Sklepu Internetowego Operatora.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.   

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

   
   

4.1.1.

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.  

Bank Volksvagen Bank Direct

4.1.3.   

Numer rachunku: 33 2130 0004 2001 0699 8686 0001

4.1.4.

Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY

 

 

 

5.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.    

Operator udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. 

Wysyłka zakupionego Towaru jest możliwa transportem Operatora w tym transportem z windą HDS oraz usługą wyładunku towaru (usługa płatna, z zachowanie wskazanych minimów logistycznych (jeżeli dotyczy).

5.1.2. 

Odbiór osobisty w miejscu wskazanym jako LOCO Operatora pod adresem: ul. Polna 5a, 37-100 Łańcut – w Dni Robocze, w godzinach od 07:00 do 16:00 (w soboty w godzinach od 09:00 do 12:30 ).

5.2.    

Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium województwa podkarpackiego, lubelskiego oraz małopolskiego .

5.3.  

 

 

koszty i termin dostawy jest ustalany indywidualnie oraz uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. W sytuacji braku możliwości realizacji zamówienia Klientowi zostanie zaproponowany inny podobny towar lub wpłacona kwota zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

 

 

 

 

 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.  

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/dostawy:

6.1.1.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.1.2.

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@origatomi.pl

6.1.3. 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Poprzez kontakt email.

6.1.4. 

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.1.5. 

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

     

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.     

Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Operatora

8.2.     

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, za wyjątkiem kosztów transportu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

8.3.     

Operator dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

8.4.     

Termin 10 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

     

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.  

Umowy zawierane poprzez serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3.  

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci posiadający konto na stronie Sklepu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 

Dane zostaną wykorzystanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Origatomi sp. z o.o.